Oppdatert: 28.08.2013

ENGELSK  Revideringar hausten 2013>>

Ved Sagvåg skule vert det lagt spesielt vekt på desse måla på desse årsstega:

Kompetansemål i faget  

Kompetansemål etter 2. årstrinn

(Ikkje fordelt)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

• gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk  

• forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser

• samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land

Eg kan:

 Seia noko om kor nyttig det er å kunna engelsk.

Eg kan:

Nokre vanlege ord og uttrykk

Eg kan:

Samtala om sider ved dagleglivet i nokre engelskspråklege land.

 • finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk

 • bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktisk estetiske uttrykksmåter

 • ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse

Eg kan:

Finna ord og uttrykk som er felles for norsk og engelsk

Eg kan:

 Nokre songar.

 Nokre rim og regler

Eg kan:

 Ta del i  engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilete, musikk og bevegelse

gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser

 

 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål

 

 

Eg kan:

Nokre ord og uttrykk som passar til interessene mine.

Eg kan:

 Helsa, spørja og svara på enkle spørsmål.

 
 

 • forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk

 
 

Eg kan:

 Forstå enkle instruksjonar på engelsk

 
 

 • gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster

 

 
 

Eg kan:

Kjenna att nokre ord, utrykk og enkle setningar munnleg og skriftleg.

 
 

 • bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk

 

 
 

Eg kan:

Bruka bokstavar og eksperimentera med å skriva engelske ord og uttrykk

 
 

• bruke tall i kommunikasjon

 

 
 

Eg kan:

Bruka tal i kommunikasjon

 
 

  

• bruke språket gjennom flere sanser og medier

 

 
 

Eg kan:

Bruka språket gjennom fleire sansar og media

 

Kompetansemål i faget

 

Kompetansemål etter 4. årstrinn

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk

  forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig

gi noen eksempler på engelskspråklige land

Eg kan:

q    

Eg kan:

q      

Eg kan:

q      

  finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål

 

  bruke det grunnleggende lydsystemet

sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land

Eg kan:

q        

Eg kan:

q      

Eg kan:

q        

  bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring

 

 bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter

 delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger

 

Eg kan:

q      

Eg kan:

q      

Eg kan:

q      

 

bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått

 gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur

 

Eg kan:

q      

Eg kan:

q        

 

forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i

lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

 

 

Eg kan:

q      

Eg kan:

q      

 

 • forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner

 
 

Eg kan:

q      

 
 

bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger

 

 
 

Eg kan:

q      

 
 

 bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig

 

 
 

Eg kan:

q      

 
 

uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon

 

 
 

Eg kan:

q      

 
 

lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner

 

 
 

Eg kan:

q      

 
 

 skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør

 

 
 

Eg kan:

q      

 
 

angi priser, mengder og størrelser

 

 
 

Eg kan:

q      

 
 

 bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst

 
 

Eg kan:

q      

 

 

Kompetansemål i faget

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

 identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter  

beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land

Eg kan:

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på

bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper

sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske

Eg kan:

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål knytt til norskfaget

 

uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått

 

lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

 

forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner

 

sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

beskrive eget arbeid med å lære engelsk reflektere over eiga læring

 

delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner

gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk

Eg kan:

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring

 

bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger

 

uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

Eg kan:

 

 

uttrykke egen mening om ulike emner

 

 
 

Eg kan:

 

 
 

bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 

 
 

Eg kan:

 

 

 

gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne

 
 

Eg kan:

 

 
 

lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere

 
 

Eg kan:

 

 
 

skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder

 

 
 

Eg kan:

 

 
 

uttrykke seg om valuta, mål og vekt

 
 

Eg kan:

q      

 
 

bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster

 
 

Eg kan: