SFO 1 2 3 4 5 6 7
     
  Utleige   Jobblenkjer    Rombruksplan  Vaksne ute  Planar  Prosjekt  Tilbakeblikk   Søk om permisjon       KONTAKT OSS!   
 
                HAFO-cup 20155
 
             Mail for tilsette utan jobbpc    
 
 
 

Kantinekos på mellomsteget på torsdagar

Torsdag 3.september 2015

Flinke elevar i elevkantina hadde ordna med ferske runstykke og pålegg til den første elevkantina dette skuleåret. Kva torsdag er det elevkantine for alle elevane som ynskjer dette tilbodet.

 

Tekst & foto: Lars Bakka

 
   
 

 
 
 
 
 
Infoskriv nr 1 2015/16

 

 "Vaksne skaper vennskap"
Torsdag 3.september 2015

 

Som ein del av opplegget "Vaksne skaper vennskap" var mellomsteget  i dag på Solidbanen. Der blei elevane delt opp i lag på tvers av klassane, før dei var med på tre ulike aktivitetar. Elvane var flinke til å samarbeida. Dei fekk nokre kjekke timar saman og blei tryggare på kvarandre. Nokre ville helst vera att på banen og fortsetja med aktivitetar der.

Tekst: Kjell Byrknes Foto: Kari Myhre & Kjell Byrknes

Heldiggrisar på Seladontur

Onsdag 2.september 2015

Tysdag var halve 5. klasse på tur med Seladon, onsdag var resten av gjengen. Det var ein veldig kjekk tur. Me fekk blant anna høyre sjørøvarhistoriar og lære å lage knutar.  Onsdag fekk me prøve segla, for då var det frisk vind. Det var spennande å sjå om masta tok oppi bruene då me seilte under. Det gjekk heldigvis heilt bra.

 

Tekst & foto: Anne Elisabeth TrevlandTrekantar, sirklar, kvadrat og rektangel i 1. klasse 
Onsdag 2.september 2015
Ivrige og interesserte elevar!


Tekst & foto:
Aasne H Vikanes

 


3.klasse ved Hustrevatnet

Onsdag 2.september 2015
I dag har 3. klasse studert livet i vatnet. Det var kjekt å fange fisk og insekt med håvar

Tekst & foto: Åshild Giving
 

BANDØVING>>
 
 
 

Her finn du referatet frå det første møtet i Elevrådet dette skuleåret>>
 
   
   
   
   

5.klasse på tur med Seladon
Onsdag 2.september 2015

 
I går var halve 5.klasse på tur med Seladon. I dag er resten av klassen på "Teambuildingstur" med den flotte seglskuta!Tekst: Lars Bakka Foto/film: Erlend Thoresen

Matematikkleik og solmat!
Fredag 28.august 2015

 
I matematikk er tema teljing og elevane har talt alt frå kjeks til pusslespelbrikker. Framleis er det litt sommarvarme att  (-eller kanskje det var nå sommaren kom?!!) - og då må me nytta høve til å eta nista ute:-)


Tekst & foto: Hildegunn Sæbø Heimro

Nasjonal kampanje mot mobbing i veke 36
Fredag 28.august 2015

 

Manifest mot mobbing er eit forpliktande samarbeid for et godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Kvart år vert det sett fokus på tema som er sentrale i arbeidet mot mobbing, som til dømes vennskap og inkludering.

Årets kampanje heiter «Vaksne skapar vennskap – saman», og den skal kickstarte vennskaps- og antimobbearbeidet som skal gå føre seg i skular, barnehagar og fritidsmiljø heile året. Kampanjen skal gje vaksne, anten du er lærar, forelder, fotballtrenar eller nabo, konkrete tips til korleis du kan gjere en skilnad for å skape vennskap og førebygge mobbing.

«Vaksne skapar vennskap – saman» er vekeoppdraget vårt på Sagvåg skule i veke 36 og 37. Me vil arbeida med:

  • å gjera oss kjende med «Manifest mot mobbing»

  •  å dela tankar og tips om korleis me kan vera ein god venn, og kva me kan gjera om me ser nokon som er utanfor

  • å ha kjekke aktivitetar som fremjar vennskap, både i og på tvers av klassane

Måndag 31. august vil nettstaden til kampanjen opna, og det vil ligga lenke til denne på skulen si nettside. Me oppfordrar alle til å kikka innom den!

Lukke til med arbeidet med å skapa vennskap!
Med vennleg helsing sosiallærarane ved Sagvåg skule

Hildegunn S. Heimro og Jenny S. Skjønberg


Tur i skogen

Torsdag 27.august 2015
Etter å ha jobba med trekantar, firkantar og sirklar, øvd på å skriva bokstaven Ll , lese på leseleksa og skrive namnet sitt med magnetbokstavar, var det godt å komma ut i skogen ein tur :) Der var det framleis masse blåbær og godt å springa rundt å leika pokemon og andre leikar.
Tekst & foto: Gro Akselsen Halvorsen
 

Sykkelrekord
Tysdag 24.august 2015

Allereie tysdag morgon var det "sykkelrekord" på Sagvåg skule. No kan alle elevar som får lov heime sykla til skulen. Les meir>>

Tekst & foto:Lars Bakka
 


Fritt fram for sykling.....

Måndag 24.august 2015

Regjeringa har endra forskrifta slik at det ikkje lenger er skulane som er ansvarleg for barnet på skulevegen, men foreldra. Til no har elevane ved Sagvåg skule skrive under avtale med rektor og foreldra om at dei kan sykla til skulen frå det året dei tek til i 5.klasse, dersom dei får lov heime og nytter sykkelhjelm og fylgjer trafikkreglene. No kan elevane sykla til skulen frå første klasse dersom foreldra til førsteklassingen ynskjer det. Me har allereie kjøpt inn fleire sykklestativ, då me har forventa at regjeringa ville opne for at elevane i 1.-4.klasse kunne sykla til skulen.
http://www.aftenposten.no/article/ap-8135583.html

Tekst & foto:Lars Bakka
 

Klar for FLL
Fredag 21.august 2015

I dag har Ludvig, Samuel, Jone og Lars skrive kontrakt om deltaking i FLL. Laget er påmeldt konkurransen i Haugesund. Oppdraget kjem kl 13.00 12.september. Dette er første gong sidan 2012 at Sagvåg skule er med! Les meir om First Lego League ved Sagvåg skule her>>

Tekst & foto: Lars Bakka

Vekeslutt i 4.klasse
Fredag 21.august 2015
I dag har 4.klasse avslutta den fyrste skuleveka ute i det fine sommarveret. Me gjekk ned i sykkelstien og der fann me mykje blåbær og bringebær. Det vart også tid til å spikka litt på pinnar og leik i skogen før me tok helg.

Tekst & foto: Anne Brit Holm

Elevrosene
våre
Fredag 21.august 2015
Ei heil skuleveke tok på for desse rosene, men "elevrosene" våre - dei blømer som berre det:-)
Ei kjekk fyrste skuleveke i 2. klasse

Tekst & foto: Hildegunn Sæbø Heimro

Vekesamling
Fredag 20.august 2015

Allereie på den første veksesmlinga var Sunniva, Solfrid og Mali klar som hemmeleg artist. Flott song vart det. Også den neste veke held me fokus på oppdraget "God skulestart for alle!"


Tekst & foto: Lars Bakka

Sopptur
Torsdag 20.august 2015

I dag var heile mellomtrinnet på den årvisse soppturen. Vêret var godt og kortbuksene var mange. Noko smikkekolonien i granskogen sette stor pris på. Soppfangsten vart litt under midt på treet, men det vart likevel servert ei glimrande suppe og suppekøen ville ingen ende ta. Dei største suppegaukane stilte seg i kø for servering heile sju gongar. Ein strålande dag med smilande og kjekke elevar.

Tekst & foto: Erlend Thorsen

1. og 6.klasse på tur

Onsdag 19.august 2015


Som ein del av det å bli kjent, både med små og store, gjekk me på tur i nærområdet til skulen. Det var lett å ta seg fram i vår, då 6. og 5. var på tur, men no var det mykje som var tilgrodd. Dei minste fekk god hjelp til å ta seg fram, og sjølv om det tok litt tid blei det tid, både til å eta blåbær og leika ei ei stund før me gjekk tilbake til skulen.

Tekst & foto: Kjell Byrknes

Leksehjelp i 5.-6. og 7.klasse

Tysdag 18.august 2015


I dag var det oppstart på leksehjelpa for elevane på mellonmsteget. Det var totalt 20 elevar som skulle vera med i dag. Tilbodet er gratis og varer frå 13.35 til 14.45 måndag til torsdag. Onsdag er heile 41 elevar påmeldt leksehjelpa.

Tekst & foto: Lars Bakka

Fint ute

Tysdag 18.august 2015


2.klasse tok med seg matpakken ut i det fine sommarveret denne andre skuledagen.
Tekst & foto: Ann Kristin Brakedal

Ordføraren tok imot 1.klassingane

Måndag 17.august 2015

Også i år tok ordførar Liv Kari Eskeland seg tid til å ta imot 1.klassingane ved Sagvåg skule. Dette har blitt ein årleg tradisjon ved vår skule. Årsaka til at ordføraren kan komma til oss kvart år er at dei andre skulane i kommunen tek imot 1.klassingane seinar på dagen. Kjekt for oss, og kjekt for ordføraren.
Tekst & foto: Lars Bakka

Skulebiblioteket vårt 
Tysdag 18.august 2015

Her er det elevar i 3.klasse som får låna bøker i skulebiblioteket. Både pensumbøker og skjønnlitteratur vert lånt ut via det digitale utlånsystemet Biliofil. Dette gjer det enklare for oss å halde orden på kven som har dei ulike bøkene.
Tekst & foto: Lars Bakka

Skulekvardag...
Månag 17.august 2015

Den nye 5.klassen er klar for mellomsteget med nye bøker.Allereie den første skuledagen var elevar og lærarar i full gang med å gjere seg klar for eit nytt skuleår. Her finn du nokre situasjonsbilete frå skulen.

Tekst: Lars Bakka Foto: Gro A Halvorsen og Lars Bakka

Skulestart i amfiet
Månag 17.august 2015

Det er ein fin tradisjon med skulestart i amfiet for heile skulen. Det er kjekt å få ynskja alle velkommen til nytt skuleår!

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig & Liljan Vestbøstad Waage


Alt klart til skulestart.....(del2)

Fredag 14.august 2015

I dag fekk pyramiden på skuleplassen ein servicerunde. Den er mykje i bruk og no er den slitte tauen skifta.
På måndag tek me til  kl 08.30 og sluttar til vanleg tid. Slik ser skuledagane ut>>
SFO er open frå kl 06.45

Tekst & foto: Lars Bakka

Alt klart til skulestart.....
Tysdag 11.august 2015

I desse dagar vert alt gjort klart til skulestart måndag 17.august.
Kva rektor eigentleg driv på med her kan du lura på fram til du kjem på skulen på måndag......
Skulen tek til som vanleg kl 08.30 og sluttar til vanleg tid.
SFO er open frå kl 06.45

Tekst: Lars Bakka Foto: Egil Petterteig

Rundkøyring ved Sagvåg skule

Onsdag 5.august 2015 (Oppdatert 10.08.15)

I går tok arbeidet med ny rundkøyring til ved Sagvåg skule. No vil me få ein mykje betre trafikksituasjon ved skulen vår der bilane kan snu før ballbingen. Planen var å komma igang ei veke før fellesferien. Når arbeidet ikkje tok til før 4.august vil dette føre til at arbeidet må halda fram til 1.september. Me kjem tilbake med meir informasjon om korleis dette vil påvirka skulestart med tanke på trafikk og aktivitet i friminutta i t.d. ballbingen. Du kan fylgja arbeidet her>>
Tekst & foto: Lars Bakka

Nye pultar
Onsdag 5.august 2015


I dag har Ane og Malene sett på plass heilt nye pultar i rommet som 2.klasse skal nytta det neste skuleåret.

Tekst & foto: Lars Bakka